POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danychosobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowegopoprostulozka.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Design 4 Beds Sp.z.o.o  z siedzibą w Majdanie (05-462), ul. Trasa Lubelska 38,wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:5322052063   , REGON: 36198541800000  , KRS: 0000566154  zwany dalej Design 4 Beds Sp.z.o.o .3. Dane osobowe zbierane przez Design 4 Beds Sp.z.o.o zapośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.4. Design 4 Beds Sp.z.o.o dokłada szczególnej staranności doposzanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna1. Design 4 Beds Sp.z.o.o zbiera informacje dotyczące osób fizycznychdokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ichdziałalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznychreprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące1/10osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzeniaindywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawaprawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługiKonta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonaniaumowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonaniaumowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonaniaumowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogąelektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotycząna wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1lit. a RODO);d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w SklepieInternetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogąelektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonaniaumowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1lit. b RODO).3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:a) adres e-mail;b) nazwa użytkownika.4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnieustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienićhasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klientpodaje następujące dane:a) adres e-mail;b) dane adresowe:a. kod pocztowy i miejscowość;b. kraj (państwo);c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.c) imię i nazwisko;d) numer telefonu.6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowoposzerzony o:a) firmę Przedsiębiorcy;b) numer NIP.2/107. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swójadres e-mail.8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podajenastępujące dane:a) adres e-mail;b) imię i nazwisko;c) numer telefonu.9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobieranedodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputeraKlienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzajprzeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.10 .Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.11 .W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.12 .Przekazanie danych osobowych do A Design 4 Beds Sp.z.o.o jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z którychkorzysta Design 4 Beds Sp.z.o.o przy prowadzeniu SklepuInternetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają3/10poleceniom Design 4 Beds Sp.z.o.o co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).a) Podmioty przetwarzające. Design 4 Beds Sp.z.o.o korzystaz dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie napolecenie Design 4 Beds Sp.z.o.o. Należą do nich m.in. dostawcyświadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemydo marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;b) Administratorzy. Design 4 Beds Sp.z.o.o korzysta z dostawców,którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają celei sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oniusługi płatności elektronicznych oraz bankowe.2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajachEuropejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jestzgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Design 4 Beds Sp.z.o.o tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a poodwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowiprzedawnienia roszczeń jakie może podnosić Design 4 Beds Sp.z.o.o jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególnynie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dlaroszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanieumowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Design 4 Beds Sp.z.o.o tak długo, jak jest to niezbędne do wykonaniaumowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowiprzedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczeniaokresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej – trzy lata.4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowemogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującympodmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:a) firmie kurierskiej;b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowaniaSklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowaniaSklepem Internetowym.4/106. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego(Newsletter) na jego adres e-mail Design 4 Beds Sp.z.o.o będzie wysyłaćwiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjachi nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.7. W przypadku skierowania żądania Design 4 Beds Sp.z.o.o udostępniadane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególnościjednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi UrzęduOchrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.§ 3 Mechanizm cookies, adres IP1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywanesą one przez Design 4 Beds Sp.z.o.o na urządzeniu końcowym osobyodwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na topozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbęidentyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typupomagają dostosowywać oferowane przez Design 4 Beds Sp.z.o.o produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osóbodwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywaniaogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w SklepieInternetowym.2. Design 4 Beds Sp.z.o.o wykorzystuje dwa typy plików cookies:a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lubwyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięciurządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieraniejakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz komputerów Klientów.b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzeniakońcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lubwygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieraniejakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz komputera Klientów.3. Design 4 Beds Sp.z.o.o wykorzystuje cookies własne w celu:a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesjiKlienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klientnie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponowniewpisywać loginu i hasła;b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności dotworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jakisposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwiaulepszanie jej struktury i zawartości.5/104. A.R.M. Design 4 Beds Sp.z.o.o wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisuspołecznościowego facebook.com (administrator cookieszewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Irelandz siedzibą w Irlandii);b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych zapośrednictwem narzędzi analitycznych clicky.com (administratorcookies zewnętrznego: Roxr Software Ltd z siedzibą w USA).c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych zapośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorcookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klientaz wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);e) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisuinternetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookieszewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów SklepuInternetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie siędo komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianegooprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoichprzeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączeniadostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tejopcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami,które ze swojej natury wymagają plików cookies.6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnychprzeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:a) przeglądarka Internet Explorer;b) przeglądarka Microsoft EDGE;c) przeglądarka Mozilla Firefox;d) przeglądarka Chrome;e) przeglądarka Safari;f) przeglądarka Opera.7. Design 4 Beds Sp.z.o.o może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP tonumer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowyprzez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp doInternetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowidynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IPjest wykorzystywany przez Design 4 Beds Sp.z.o.o przy diagnozowaniuproblemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako6/10informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Design 4 Beds Sp.z.o.o nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Design 4 Beds Sp.z.o.o.b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Design 4 Beds Sp.z.o.o zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnychkonsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usługlub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Design 4 Beds Sp.z.o.o może świadczyć jedynie za zgodą.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawaprawna: art. 21 RODO.a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczynzwiązanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jegodanych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Design 4 Beds Sp.z.o.o przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadnionyinteres, np. marketing produktów i usług Design 4 Beds Sp.z.o.o, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalnościSklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze SklepuInternetowego, a także badanie satysfakcji.b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatówmarketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczaćsprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tymprofilowania w tych celach.c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Design 4 Beds Sp.z.o.o niebędzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danychosobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobecprzetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -podstawa prawna: art. 17 RODO.a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych7/10danych osobowych.b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostałyzebrane lub w których były przetwarzane;b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe byłyprzetwarzane w oparciu o jego zgodę;c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celachmarketingowych;d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania sięz obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawiePaństwa członkowskiego, któremu Design 4 Beds Sp.z.o.o podlega;f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usługspołeczeństwa informacyjnego.c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związkuz wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Design 4 Beds Sp.z.o.o może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakimprzetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obronyroszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązkuwymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwaczłonkowskiego, któremu podlega Design 4 Beds Sp.z.o.o. Dotyczyto w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywaniaskarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Design 4 Beds Sp.z.o.o, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresukorespondencyjnego, numeru zamówienia, które to danezachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeńzwiązanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna:art. 18 RODO.a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danychosobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzeniauniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danychobjętych żądaniem. Design 4 Beds Sp.z.o.o nie będzie też wysyłałżadnych komunikatów, w tym marketingowych.b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danychosobowych w następujących przypadkach:a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –wówczas Design 4 Beds Sp.z.o.oogranicza ich wykorzystanie naczas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej8/10jednak niż na 7 dni;b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiastusunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w którychzostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebneKlientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczasograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – zewzględu na szczególną sytuację – ochrona interesów, prawi wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizujeAdministrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czyprzetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriachprzetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriachodbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywaniadanych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdyokreślenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jestmożliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODOoraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródletych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tymo profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związkuz przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznegosprostowania dotyczących jego danych osobowych, które sąnieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, któregodane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danychosobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 PolitykiPrywatności.7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłAdministratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przezsiebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawożądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratorabezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to techniczniemożliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osoboweKlienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem9/10powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającymz powyższych praw, Design 4 Beds Sp.z.o.o spełnia żądanie alboodmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągumiesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowanycharakter żądania lub liczbę żądań – Design 4 Beds Sp.z.o.o nie będziemógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóchmiesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymaniażądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioskidotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacjiprzysługujących mu uprawnień.10 .Klient ma prawo żądać od Design 4 Beds Sp.z.o.o przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.11 .Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło1. Design 4 Beds Sp.z.o.o zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowanepołączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczaslogowania się do Konta Klienta w Serwisie. Design 4 Beds Sp.z.o.o stosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowychfirm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przezsieć Internet.2. Design 4 Beds Sp.z.o.o nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tymkorespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania,a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.§ 6 Zmiany Polityki Prywatności1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Design 4 Beds Sp.z.o.o poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:arm@poprostulozka.com3. Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 r.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)10/10