REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Design 4 Beds Sp z.o.o z siedzibą w Majdanie za pośrednictwem sklepu internetowego poprostulozka.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Design 4 Beds Sp z.o.o z siedzibą w Majdanie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.§ 2 Definicje1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.a) firmę kurierską;b) transport własny Sprzedawcy.3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.4. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.5. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.6. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,1/17uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.7. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone,składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych,wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w SklepieInternetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznejKlienta.8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkęorganizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolnośćprawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lubzawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jejdziałalnością gospodarczą lub zawodową.9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobęfizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jejdziałalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nieposiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niegodziałalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisówo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.11. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określonyw Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkichfunkcjonalności Sklepu Internetowego.12. Sprzedawca – Design 4 Beds Sp z.o.o z siedzibą w Majdanie(05-462), ul. Trasa Lubelska 38, NIP: 5322052063  , REGON: 36198541800000, KRS:0000566154    ,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejprowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii; e-mail:arm@poprostulozka.com, będącego jednocześnie właścicielem SklepuInternetowego.Numer BDO – 000556077.13. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymiSprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domeniepoprostulozka.com.14. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę zapośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotemUmowy sprzedaży.15. Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwościw toku zwykłego korzystania.16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowilub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do2/17niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.17. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, nazasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawaautorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domenyinternetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy,logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiemlogotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celachprezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotówtrzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następowaćwyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodąSprzedawcy wyrażoną na piśmie.2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego byłomożliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnychprzeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeńoraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczneumożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarkainternetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 89 lubFireFox 86 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługąjęzyka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetoweo przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jestzoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczaskorzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane sąprzez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowegoKlienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanieStrony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz niepowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów aniw oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klientmoże wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowejswojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie„cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwićkorzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwemStrony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznejoraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych3/17Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.§ 4 Rejestracja1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.4/17§ 5 Zamówienia1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DO KOSZYKA” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.6. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej,5/17przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowaw §5 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość zapośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe,cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposóbDostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkichdodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowysprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcieprzez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznejpociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawiepodanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie,przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybranąformę płatności oraz sposób Dostawy.9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta ofertyzawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klientaadres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła napodany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciuzamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacjijest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust.9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowasprzedaży.12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jejwarunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres pocztyelektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczasRejestracji lub składania zamówienia adres.§ 6 Płatności1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarzestanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawyi wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieśćw związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowanyprzy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tymprzypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniuKlientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz6/17po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);b) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniuDostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanierozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzeniaprzyjęcia zamówienia);c) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (wtym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonananiezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzeniaprzyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurzeSprzedawcy);d) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU,obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tymprzypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniuKlientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia orazpo otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayUo dokonaniu płatności przez Klienta).3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.§ 7 Dostawa1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za7/17pobraniem”.6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcyna adres wskazany w formularzu zamówienia.7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwościosobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres pocztyelektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przezSprzedawcę.8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposóbprzyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lubuszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcyspisania właściwego protokołu.9. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbiorumożna dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinachotwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszymustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem pocztyelektronicznej lub telefonicznie.10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącejprzedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczaneTowary.11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownikDostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznegocelem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadkuzwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przezDostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lubtelefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.§ 8 Rękojmia dla Przedsiębiorców1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawcajest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowysprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernychniedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolnyod wad albo wadę usunie.Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że8/17doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięciawady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy nawolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernychniedogodności dla Przedsiębiorcy.Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady5. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, http://www.wiih.org.pl.§ 9 Reklamacje1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją9/17Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.3. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związkuz korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektronicznąprzez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektroniczneji przesłana na adres arm@poprostulozka.com. W zgłoszeniureklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrujereklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.§ 10 Niezgodność towaru z umowąReklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostająw szczególności jego:a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a wodniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – równieżkompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebnyKonsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta,o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarciaumowy i który Sprzedawca zaakceptował.2. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tegorodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, normtechnicznych lub dobrych praktyk;b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałośći bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementamicyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowedla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorcaz uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc poduwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przezSprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ichimieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba żeSprzedawca wykaże, że:a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniającrozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostałosprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publicznezapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;10/17c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumentalub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciuumowy.c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, którychdostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta może rozsądnie oczekiwać;d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawcaudostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniamiKonsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiejpróbki lub takiego wzoru.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaruz umową w zakresie, o którym mowa w §10 ust. 2, jeżeli Konsument lubPrzedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarciaumowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaruodbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §10 ust. 2, orazwyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umowąwynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jegoodpowiedzialność;b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lubPrzedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędóww instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umowąistniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tejchwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przezSprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ichimieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową,który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru,istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lubdomniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lubcharakterem braku zgodności Towaru z umową.6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzeniabraku zgodności Towaru z umową określonego w §10 ust. 5, jeżeli brak tenpodstępnie zataił.7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorcaz uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorcaz uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonaćnaprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumentażąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umowąw sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniamiKonsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla11/17Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkieokoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaruz umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierneniedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniamiKonsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru dozgodności z umową.10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili,w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lubPrzedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową,i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcyz uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel,w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta gonabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłatpocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępniaSprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbieraod Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar naswój koszt.12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodnościTowaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponowniepo dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności naswój koszt.13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jestzobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następniezostał wymieniony.14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorcaz uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu cenyalbo odstąpieniu od umowy, gdy:a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umowązgodnie z §10 ust. 8 powyżej;b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodniez §10 ust. 10 do §10 ust. 12 powyżej;c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo żeSprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadniaobniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniegoskorzystania ze środków ochrony określonych od §10 ust. 7 do §10 ust.12 powyżej;e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie12/17doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumentaw terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniamiKonsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia cenyniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymaniaoświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumentao obniżeniu ceny.17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie możeodstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarówdostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorcaz uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedyniew odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarównabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniamiKonsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie możnarozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.19. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorcaz uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy najego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcyz uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobuzapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże siędla niego z żadnymi kosztami.21. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o którychmowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniusporów konsumenckich.§ 11 Odstąpienie od Umowy sprzedaży1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dniodstąpić od niej bez podawania przyczyny.2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwiliobjęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę13/17z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.3. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Design 4 Beds Sp z.o.o, ul. Trasa Lubelska 38 (05-462), Majdan, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: arm@poprostulozka.com. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.4. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.8. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.9. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem14/17tego terminu.10. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcaz uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.11. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybieodesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcęz uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na StronieInternetowej Sklepu.12. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosiodpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiemkorzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny dostwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobuzapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniamiKonsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże siędla niego z żadnymi kosztami.14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi orazPrzedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów,w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lubsłużąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.§ 12 Usługi nieodpłatne1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługinieodpłatne:a) Formularz kontaktowy;b) Prowadzenie Konta Klienta.2. Usługi wskazane w §12 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24godziny na dobę.3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług,o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularzaumieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jestw każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji nazasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowidedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu,umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas15/17Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historiizamówień już zrealizowanych.7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięciaKonta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia KontaKlienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni odzgłoszenia żądania.8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klientai usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodęSprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawalub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do KontaKlienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa -w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń StronyInternetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowaniedostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyntrwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawęzablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawcazawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usługnieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klientaw formularzu rejestracyjnym.§ 13 Ochrona danych osobowych1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityceprywatności.§ 14 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenieusług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przedrozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usługdrogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownegooświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość,umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektronicznąpoprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres pocztyelektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.16/17§ 15 Postanowienia końcowe1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14 Regulaminu.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)17/17