POLITYKA PRYWATNOŚCI1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danychosobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowegopoprostulozka.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest ArturRóżański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą A.R.M. ARTURRÓŻAŃSKI z siedzibą w Majdanie (05-462), ul. Trasa Lubelska 38,wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczejprowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, NIP:9521708947, REGON: 015144167, zwany dalej A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI.3. Dane osobowe zbierane przez A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI zapośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodniez Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.4. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI dokłada szczególnej staranności doposzanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep Internetowy.§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna1. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI zbiera informacje dotyczące osób fizycznychdokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ichdziałalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniudziałalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznychreprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące1/10osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzeniaindywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawaprawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługiKonta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonaniaumowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonaniaumowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonaniaumowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogąelektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotycząna wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1lit. a RODO);d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w SklepieInternetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogąelektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonaniaumowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1lit. b RODO).3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:a) adres e-mail;b) nazwa użytkownika.4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnieustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienićhasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §5.5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klientpodaje następujące dane:a) adres e-mail;b) dane adresowe:a. kod pocztowy i miejscowość;b. kraj (państwo);c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.c) imię i nazwisko;d) numer telefonu.6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowoposzerzony o:a) firmę Przedsiębiorcy;b) numer NIP.2/107. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje jedynie swójadres e-mail.8. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podajenastępujące dane:a) adres e-mail;b) imię i nazwisko;c) numer telefonu.9. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobieranedodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputeraKlienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzajprzeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.10 .Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym.Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.11 .W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.12 .Przekazanie danych osobowych do A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z którychkorzysta A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI przy prowadzeniu SklepuInternetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają3/10poleceniom A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).a) Podmioty przetwarzające. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI korzystaz dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie napolecenie A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI. Należą do nich m.in. dostawcyświadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemydo marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;b) Administratorzy. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI korzysta z dostawców,którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają celei sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oniusługi płatności elektronicznych oraz bankowe.2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajachEuropejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jestzgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez A.R.M.ARTUR RÓŻAŃSKI tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a poodwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowiprzedawnienia roszczeń jakie może podnosić A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKIi jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególnynie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dlaroszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanieumowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez A.R.M.ARTUR RÓŻAŃSKI tak długo, jak jest to niezbędne do wykonaniaumowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowiprzedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej,termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczeniaokresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalnościgospodarczej – trzy lata.4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowemogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującympodmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:a) firmie kurierskiej;b) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnieniaKlientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowaniaSklepu Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowaniaSklepem Internetowym.4/106. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego(Newsletter) na jego adres e-mail A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI będzie wysyłaćwiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjachi nowych produktach dostępnych w Sklepie Internetowym.7. W przypadku skierowania żądania A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI udostępniadane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególnościjednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi UrzęduOchrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencjii Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.§ 3 Mechanizm cookies, adres IP1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywanesą one przez A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI na urządzeniu końcowym osobyodwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na topozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi,swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbęidentyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typupomagają dostosowywać oferowane przez A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKIprodukty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osóbodwiedzających Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywaniaogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w SklepieInternetowym.2. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI wykorzystuje dwa typy plików cookies:a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lubwyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięciurządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieraniejakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz komputerów Klientów.b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzeniakońcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lubwygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieraniejakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnychz komputera Klientów.3. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI wykorzystuje cookies własne w celu:a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesjiKlienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klientnie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponowniewpisywać loginu i hasła;b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności dotworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jakisposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwiaulepszanie jej struktury i zawartości.5/104. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisuspołecznościowego facebook.com (administrator cookieszewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Irelandz siedzibą w Irlandii);b) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych zapośrednictwem narzędzi analitycznych clicky.com (administratorcookies zewnętrznego: Roxr Software Ltd z siedzibą w USA).c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych zapośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorcookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);d) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klientaz wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);e) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisuinternetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookieszewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów SklepuInternetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie siędo komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianegooprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoichprzeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączeniadostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tejopcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami,które ze swojej natury wymagają plików cookies.6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnychprzeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:a) przeglądarka Internet Explorer;b) przeglądarka Microsoft EDGE;c) przeglądarka Mozilla Firefox;d) przeglądarka Chrome;e) przeglądarka Safari;f) przeglądarka Opera.7. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP tonumer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowyprzez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp doInternetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowidynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IPjest wykorzystywany przez A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI przy diagnozowaniuproblemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np.określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako6/10informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił A.R.M.ARTUR RÓŻAŃSKI.b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przezA.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnychkonsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usługlub funkcjonalności, które zgodnie z prawem A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKImoże świadczyć jedynie za zgodą.2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawaprawna: art. 21 RODO.a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczynzwiązanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jegodanych osobowych, w tym profilowania, jeżeli A.R.M. ARTURRÓŻAŃSKI przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadnionyinteres, np. marketing produktów i usług A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI,prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalnościSklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze SklepuInternetowego, a także badanie satysfakcji.b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatówmarketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczaćsprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tymprofilowania w tych celach.c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI niebędzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danychosobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobecprzetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -podstawa prawna: art. 17 RODO.a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych7/10danych osobowych.b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostałyzebrane lub w których były przetwarzane;b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe byłyprzetwarzane w oparciu o jego zgodę;c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celachmarketingowych;d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania sięz obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawiePaństwa członkowskiego, któremu A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKIpodlega;f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usługspołeczeństwa informacyjnego.c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związkuz wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, A.R.M. ARTURRÓŻAŃSKI może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakimprzetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obronyroszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązkuwymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwaczłonkowskiego, któremu podlega A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI. Dotyczyto w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko,adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywaniaskarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług A.R.M. ARTURRÓŻAŃSKI, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresukorespondencyjnego, numeru zamówienia, które to danezachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeńzwiązanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna:art. 18 RODO.a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danychosobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzeniauniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danychobjętych żądaniem. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI nie będzie też wysyłałżadnych komunikatów, w tym marketingowych.b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danychosobowych w następujących przypadkach:a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –wówczas A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI ogranicza ich wykorzystanie naczas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej8/10jednak niż na 7 dni;b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiastusunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w którychzostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebneKlientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczasograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – zewzględu na szczególną sytuację – ochrona interesów, prawi wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizujeAdministrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czyprzetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriachprzetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriachodbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywaniadanych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdyokreślenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jestmożliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODOoraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródletych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tymo profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związkuz przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznegosprostowania dotyczących jego danych osobowych, które sąnieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, któregodane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danychosobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 PolitykiPrywatności.7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłAdministratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przezsiebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawożądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratorabezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to techniczniemożliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osoboweKlienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem9/10powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającymz powyższych praw, A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI spełnia żądanie alboodmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągumiesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowanycharakter żądania lub liczbę żądań – A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI nie będziemógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóchmiesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymaniażądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioskidotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacjiprzysługujących mu uprawnień.10 .Klient ma prawo żądać od A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §6 Polityki Prywatności.11 .Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło1. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowanepołączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczaslogowania się do Konta Klienta w Serwisie. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKIstosuje certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowychfirm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przezsieć Internet.2. A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKI nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tymkorespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania,a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.§ 6 Zmiany Polityki Prywatności1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym A.R.M. ARTUR RÓŻAŃSKIpoinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:arm@poprostulozka.com3. Data ostatniej modyfikacji: 15.10.2019 r.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)10/10